Theme 01

Zahájení školního roku

Nový školní rok začíná v úterý 1. září 2015. Všichni zaujmou svá místa v učebnách nejpozději v 7:25 hodin.

více info Theme 01
Theme 02

Tradice a zkušenosti

178 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 01
Theme 03

Certifikát Autodesk

Žákům udělujeme Autodesk Certificate of Completion - celosvětově platný certifikát společnosti Autodesk.

více info Theme 01

Zahájení školního roku 2015/2016

Rozdělení žáků do tříd pro nový školní rok bude zveřejněno na tomto místě a u vchodu do budovy školy po opravných zkouškách, tedy 31. srpna 2015.

Nový školní rok začíná v úterý 1. září 2015. Žáci 1. ročníků se nepřezouvají, ostatní žáci využijí přidělené šatní skříňky a všichni zaujmou svá místa v učebnách nejpozději v 7:25 hodin.

 • 7:30 zahájení školního roku 2015/2016
 • 7:50 projev ředitele školy
 • 8:00 projev ministryně školství
 • 8:10 školení BOZ a PO rozhlasem
 • 8:20 poučení o ochraně školního majetku, pokyny pro provoz školy a jídelny, novinky
 • 8:30 fotografování žáků 1. ročníků na ISIC karty, třídní učitelé seznámí žáky s rozvrhem hodin školního roku, školním řádem, zabezpečí ustanovení třídních samospráv, předají žákům omluvné listy a přístupové kódy k informačnímu systému,... a další organizační práce ve třídách
 • 11:00 oběd

Další informace najdete v harmonogramu školního roku.

Adaptační soustředění pro žáky prvního ročníku

Na začátek nového školního roku 2015/2016 připravujeme krátké adaptační soustředění všech tříd prvního ročníku, které se uskuteční na školní chatě (Rochova bouda) ve Velké Úpě u Pece pod Sněžkou. Adaptační soustředění výrazně posiluje týmového ducha třídy, vytváří přátelská pouta v nepřirozeném kolektivu a zároveň se také sami učitelé dozvědí o svých budoucích žácích něco jiného než učí se - neučí se.
Program soustředění: 1. den (odjezd z Prahy se zastávkou v Hradci Králové, ubytování a seznámení s okolím chaty, seznamovací večer, hry a soutěže), 2. den (pěší túra, sportovní soutěže a hry, posezení u táboráku), 3. den (úklid chaty, exkurze v Trutnově, příjezd do Prahy).

Odměna za vysvědčení

Žáci, kteří na konci školního roku 2014/2015 prospěli s vyznamenáním, obdrželi finanční odměnu 1000 Kč. Sdružení rodičů a přátel školy při SPŠ stavební Josefa Gočára v Praze odměnami pravidelně podporuje žáky s výborným prospěchem.

Exkurze SQZ - Ústřední laboratoř

V rámci pravidelných jarních exkurzí navštívili žáci 2. ročníku firmu SQZ - Ústřední laboratoř v Praze na Rohanském ostrově. Tato laboratoř se zabývá zkouškami směrovanými zejména na kontrolu betonu zatvrdlého, čerstvého betonu a surovin pro jeho výrobu. Žákům zde byly ukázány zkušební přístroje a zařízení a dále byli seznámeni i se zkušebními metodami používanými v laboratoři. Rovněž zde viděli praktické stanovení pevnosti v tlaku na zkušebních betonových krychlích.

Microsoft Office pro naše žáky zdarma

Žáci mohou na svých počítačích bezplatně používat licenci Microsoft Office 365. Přístupové údaje k uživatelskému účtu Microsoft, kde uživatel získá přístup ke stažení softwaru, najdou žáci ve svých školních e-mailových schránkách.

Exkurze projekt Palác Národní

Dne 15.1.2014 se žáci třetího ročníku, v rámci odborné praxe, zúčastnili exkurze na Národní třídě. Projekt Palác Národní zahrnuje novostavbu v poslední proluce v centru pražské památkové rezervace. Před vstupem na staveniště byly nejprve zapůjčeny ochranné pomůcky a následovalo seznámení s předpisy BOZP. Stavbou žáky provázel jeden ze stavbyvedoucích, který i zodpovídal případné dotazy. Výklad zahrnoval obecné informace o stavbě, i odbornou stránku tj. založení stavby v proluce, konstrukční systém, typy pažení, způsoby bednění, použití mikropilotových bárek a tryskových injektáží, technologie betonů a mnoho dalšího. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých a důležitých informací, které jim jistě pomohou jak při studiu na škole, tak i později v jejich stavební činnosti. Martin Mildner, žák 3.A, SPŠ stavební Josefa Gočára

Bakaláři - žákovská knížka (Android Apps on Google Play)

Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.

 • uživatel na svém zařízení může být připojen bez každodenního přihlašování
 • pohodlné ovládání – vytvořeno přímo pro Android 4.0 (a vyšší)
 • bezplatné používání
 • pro žáky režim offline umožní stáhnout data doma a pak ve škole prohlížet např. rozvrh a suplování bez nutnosti být stále připojen k internetu
 • pro rodiče pohodlné přepínání mezi účty více dětí i na různých školách

Pro přihlášení použijte URL adresu serveru: http://info.spsgocar.cz/bakaweb Login a heslo jsou stejné jako pro internetovou verzi.

Exkurze VESKOM - tepelná čerpadla

Díky dlouhodobé spolupráci školy s firmou Veskom, specializující se na tepelná čerpadla, kompresory a chlazení, mohou žáci prakticky poznat systémy vytápění pomocí tepelných čerpadel. V zasedací místnosti firmy jsou seznámeni se zdroji vytápění, ekonomickou náročností jednotlivých zdrojů vytápění, návratností investice a jejich účinností. Následují technické informace o zásobnících TUV, akumulačních nádobách a topných systémech (podlahové vytápění, otopná desková tělesa atd.). Na konci exkurze jsou zodpovězeny všechny otázky, po kterých si žáci, v technické místnosti objektu firmy Veskom, prohlédnou jednotlivé technologie.

Exkurze BB centrum objekt Delta

V rámci exkurzí po pražských stavbách jsme navštívili jeden monolit nedaleko naší školy a to BB Centrum objekt Delta, který se staví v ulici Václava Sedláčka pod centrem Brumlovka. Nejprve jsme se v zasedací místnosti seznámili se stavbu a jejím průběhem z obecného hlediska a dále s odbornou betonářskou stránkou stavby tj. založení stavby, konstrukční systém, způsob provádění, technologie betonu, harmonogram stavby, geometrické odchylky a přesnost konstrukcí. Dále bylo provedeno krátké školení BOZ, rozdány reflexní vesty a mohli jsme odejít na staveniště. Po té nás provázel stavbyvedoucí a seznamoval nás postupně s detaily stavby, kde zodpovídal dotazy žáků. Ze zajímavých informací, které jsme se zde dozvěděli je použití tzv. tažených pilot pod základovou deskou, která byla založena 15 m pod hladinou spodní vody. Kotvení opěrných stěn kde někdy dochází k navrtání rozvodu elektro, nebo kanalizace. Stavbu jsme prošli od 6. PP až do 7. NP kde již byl krásný rozhled po této části Prahy a ta pravá rozestavěnost betonové konstrukce. Tato exkurze přinesla nám žákům 3. ročníku SPŠ stavební Josefa Gočára mnoho poznatků a zajímavých informací.

Exkurze Quadrio Národní třída

Dne 3. 3. 2014 jsme si prohlédli velmi zajímavou stavbu multifunkčního objektu Quadrio. Prošli jsme si tento betonový monolit od nejnižšího patra několik metrů pod hladinou Vltavy, kde se napojuje na stanici metra Národní třída a dále vystoupili až do osmého patra, kde byl překrásný výhled na celou Prahu. Byli jsme zde seznámeni s průběhem stavby i s problémy které stavaři museli řešit v průběhu stavby. Jednalo se zejména o malý stavební prostor v centru metropole, zachování historických sklepů z 18. století, židovský hřbitov a neznámá kostra při hloubení suterénů. Exkurze přiblížila žákům SPŠ stavební Josefa Gočára praktické provádění staveb, nová technická a architektonická řešení stavebních objektů.

Deset století architektury Prahy

Dne 21.1.2014 proběhla na naší škole zábavná akční hra, které se, za dohledu vyučujících, zúčastnili všichni žáci 4. ročníků. Na Václavském náměstí žáci obdrželi mapy s otázkami, které se týkaly významných budov. Žáci utvořili tříčlenné skupinky a vyrazili do ulic. Hlavním úkolem bylo totiž budovy navštívit a pořídit fotografii jako důkaz. V záznamovém archu byla každá budova označena podle výše bodového ohodnocení a také zde bylo několik informací a nejméně dvě otázky v angličtině. Bylo možné si zvolit lehčí nebo těžší otázku nebo řešit obě za vyšší bodové ohodnocení. Některé otázky byly snadné, ale kvůli některým se muselo např. vystoupat až do věže.

Solar Decathlon 2013

Solar Decathlon 2013

Dne 3.12.2013 jsem se zúčastnil besedy na téma proběhlé mezinárodní soutěže Solar Decathlon 2013. Této soutěže se zúčastnil tým z pražského ČVUT. Beseda započala představením části týmu, který byl od počátku až do konce u tohoto velmi zajímavého projektu. Poté se u multimediální tabule střídal jeden řečník za druhým. Jako první promluvil a poděkoval týmu děkan ČVUT. Za ním si slovo vzal hlavní architekt celého projektu. Po něm se střídali žáci a sponzoři jeden za druhým.
Tým ČVUT se na jaře 2012 probojoval do finále soutěže Solar Decathlon jako první český tým v historii soutěže. Tím odstartovala intenzivní dvouletá práce bezmála 30-ti členného týmu studentů a mladých akademiků. Tým ČVUT pro soutěž Solar Decathlon 2013 navrhl a realizoval projekt s názvem AIR House, postavený ve své finální podobě na principu „domu v domě“. V soutěži Solar Decathlon 2013 se letos utkalo 19 týmů z různých částí světa. V solárním městečku bylo k vidění 19 názorů na solární udržitelnou architekturu a 19 možných řešení a reakcí jak nejlépe uspět v 10-ti soutěžních disciplínách V soutěži Solar Decathlon byly, kromě disciplín posuzovaných odbornou porotou, také disciplíny hodnocené na základě průběžného měření. Dodržení parametrů stanovených soutěžním řádem významně ovlivnilo celkové bodové hodnocení. Zajištění financí bylo zásadní pro úspěšnou účast v soutěži Solar Decathlon. První finanční rozvahy byly součástí přihlášky do soutěže v roce 2011 a spolu s konceptem pro oslovování sponzorů hrály důležitou roli v projektu již od samého začátku.
Celý projekt byl jak přínosem, tak inspirací pro další úspěchy absolventů nejen ČVUT. Doufám, že se podobných akcí bude pořádat více. Patrik Bužga, žák 1.A, SPŠ stavební Josefa Gočára

Požární odolnost tepelných izolací

Na čtvrtek 24. října připravila firma CIUR a.s., pro žáky 3. ročníku, názorné ukázky aplikací tepelných izolací a zkoušky jejich požární odolnosti. Prezentace, spojená v odborným výkladem, se uskutečnila v atriu školy.

Ukázka aplikace izolací

Exkurze do výrobního závodu CIUR a.s. v Brandýse nad Labem

Ciur, a.s.

Dne 21. října 2013 se v rámci spolupráce s firmou, specializující se na výrobu vysoce účinných ekologických tepelných izolací, především na bázi rozvlákněné celulózy získávané patentovanou úpravou novinového papíru, uskutečnila zajímavá a přínosná exkurze. Žákům 2. ročníku byl po velmi poutavé a poučné odborné přednášce, zaměřené především na fyzikální vlastnosti a správné technologické aplikace (ať u novostaveb, či stávajících i historických stavebních objektů), umožněn přístup do celého továrního procesu. Mohli si tak zblízka prohlédnout celý technologický postup třídění a zpracování vstupních surovin, vlastní výrobu, mezisklady a expedici. Součástí exkurze byla prohlídka zkušebních a aplikačních laboratoří a demonstračních panelů, na kterých získávají atesty specializované partnerské prováděcí firmy.

Studentské licence AutoCADu zdarma

Společnost Autodesk patří mezi nejvýznamnější producenty softwaru pro podporu počítačového navrhování v průmyslu a její aplikace jsou využívány projektanty a konstruktéry z celého světa. V situaci, kdy má jedna licence programu hodnotu často přesahující sto tisíc korun, se Autodesk rozhodl nabídnout českým studentům profesní programy zdarma, aby se mohli v užívání produktů zdokonalovat a současně zvyšovat svou hodnotu pro budoucí zaměstnavatele. Na www.autodeskclub.cz/student najdete vždy aktuální postup jak zdarma získat studentskou licenci AutoCAD.

CADKON pro žáky

Studentská licence CADKONu je za cenu 900 Kč a nově je platná po celou dobu studia a to včetně případně navazujícího studia na odborné VŠ. Žák obdrží aktivační kód pro licenci s časovým kódem do data platnosti potvrzení o studiu. Pro prodloužení stačí vždy dodat, s žádostí o autorizaci (viz instalační příručka), aktuální potvrzení o studiu pro nový školní rok. Při prodloužení licence má žák možnost získat zdarma aktualizaci na nejnovější verzi.

 • Žák si stáhne digitální formulář (xlsx), výhradně elektronicky jej vyplní, poté vytiskne, podepíše, naskenuje a společně s naskenovaným potvrzením o studiu zašle na e-mail: student@abstudio.cz.
 • Jakmile bude objednávka vyřízena, žák obdrží na email (který uvede ve formuláři) zprávu s licencí. V emailu žák nalezne tyto klíčové údaje: odkaz pro stažení licence, licenční číslo, oprávněné profesní moduly, v příloze doklad pro úhradu a instalační příručku, dále také odkaz na výuková videa na YouTube.

Řidičský průkaz - výhodně

Autoškola

Naši žáci mohou za výhodných podmínek získat řidičské oprávnění různých skupin. Cena kurzu a řidičského oprávnění pro skupinu B je 7.490,- Kč. Výuka teorie řidičů probíhá přímo v učebně školy a je přizpůsobena rozvrhu hodin. Přihlášky a další informace vám poskytne autoškola Pasecký, kterou najdete v přízemí, místnost č. 043 (úřední hodiny: úterý a čtvrtek od 16 do 19 hodin).

ArchiCAD pro žáky

ArchiCAD je neobyčejně silným CAD systémem pro architektonické a projekční kanceláře, velké i malé, po celém světě. Žáci mají možnost zdarma získat či prodloužit licenci programu ArchiCAD a zde je postup.

Novinky - co je nového?

Přístup do školy o prázdninách

V období prázdnin od 1.7. do 24.8.2015 lze vyřizovat neodkladné záležitosti v kanceláři školy v pracovních dnech od 8 do 12 hodin.

Maturitní vysvědčení

Na Staroměstské radnici se dne 4.6.2015 uskutečnilo slavnostní předání maturitního vysvědčení. Všichni úspěšní absolventi jej obdrželi z rukou ředitelky odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy paní Mgr. Lenky Němcové.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2014/2015
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2014/2015
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2014/2015
Uzavření školního roku 2014/2015
7:30 Zahájení školního roku 2015/2016
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS - podzimní termín
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
Praktická maturitní zkouška z STK - podzimní termín
Adaptační soustředění 1. ročníku - odjezd 1.B
Adaptační soustředění 1. ročníku - příjezd 1.B a odjezd 1.C
Adaptační soustředění 1. ročníku - příjezd 1.C
FOR ARCH 2015 - celá škola
Adaptační soustředění 1. ročníku - odjezd 1.D
Adaptační soustředění 1. ročníku - příjezd 1.D a odjezd 1.E
Adaptační soustředění 1. ročníku - příjezd 1.E
Státní svátek
Adaptační soustředění 1. ročníku - odjezd 1.A
Adaptační soustředění 1. ročníku - příjezd 1.A a odjezd 1.F
Adaptační soustředění 1. ročníku - příjezd 1.F
13:00 Běh Reiknechtkou 23. ročník
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Státní svátek
9:00 - 15:00 Den otevřených dveří - Den stavitelství a architektury
Schola Pragensis 2015
Schola Pragensis 2015
Schola Pragensis 2015
17:00 Den otevřených dveří I.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
17:00 Den otevřených dveří II.
Lyžařský kurz 2. ročníku - odjezd I. turnusu
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. ročníku - příjezd I. turnusu a odjezd II. turnusu
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
17:00 Den otevřených dveří III.
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 28. ledna 2016
Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 2. ročníku - příjezd II. turnusu a odjezd III. turnusu
Lyžařský kurz 2. ročníku - příjezd III. turnusu a odjezd IV. turnusu
17:00 Den otevřených dveří IV.
Lyžařský kurz 2. ročníku - příjezd IV. turnusu
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl (nejpozději do 31.3.2016)
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Velikonoční prázdniny
Velikonoční prázdniny
Velikonoční pondělí
19:00 Maturitní ples školy (č. 81) v Lucerně
33. ročník Stavařské laťky
Přijímací zkoušky - řádný termín
1. a 2. ročník školní akce, 3. a 4. ročník soutěž "Architektura Prahy"
Přijímací řízení k dennímu studiu
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C a 4.E
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C a 4.E
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C a 4.E s datem 29. dubna 2016
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS tříd 4.A, 4.E
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Přijímací zkoušky - náhradní termín
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.E
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E
Praktická maturitní zkouška z POS tříd 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.E
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.B, 4.C
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.C
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.C
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po SOP a exkurzích dle rozvrhu hodin
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Vodácký a cykloturistický kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký a cykloturistický kurz pro žáky 3. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Vodácký a cykloturistický kurz pro žáky 3. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 30. června 2016
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2015/2016
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2015/2016
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2015/2016
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2015/2016
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2015/2016
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2015/2016
Zahájení školního roku 2016/2017