Theme 03

Tradice a zkušenosti

180 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 01

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro nový školní rok 2018/2019 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku oboru Stavebnictví.

více info Theme 01
Theme 02

Projektové dny pro žáky ZŠ

Pro základní školy pořádáme projektové dny, při kterých se žák zapojí do života naší školy a seznámí se s technickým oborem.

více info Theme 02

Přednáška: Oblasti využití BIM

Dne 30.1.2018 se v prostorách naší školy uskutečnila přednáška na téma: "Oblasti využití BIM", kterou pro naše žáky uspořádala společnost Skanska a.s. Posluchači byli v úvodu seznámeni s odbornou terminologií, s rozsahem a možnostmi, které BIM nabízí (plánování, realizace, správa budovy). Hlavním tématem bylo využití této technologie v praxi. Příkladem může být zjišťování kolizí, vyhledávání prvků, koordinace na stavbě, 4D plánování, zpracování výkazu výměr, vizualizace, BOZP. Byly promítnuty názorné ukázky používání nových technologií, které mají přímou návaznost na BIM. Například laserové 3D skenování terénu, 3D řízené stavební stroje. Jakým způsobem pracují s touto technologií zaměstnanci společnosti Skanska a.s. během realizace přímo na stavbě? Základním vybavením stavbyvedoucího a stavebního dozoru je tablet, který umožňuje přímou aplikaci BIM v průběhu realizace a nahrazuje tak hledání ve výkresech v papírové podobě. Na naší škole na tuto progresivní BIM technologii, kterou vyučujeme řadu let, klademe velký důraz a to ve všech odborných zaměřeních.

Zelené stavění se Skanskou

Během prosince a ledna se v aule naší školy uskutečnily přednášky na téma "Zelené stavění", které vedl Ing. Karel Fronk, člen představenstva České rady pro šetrné budovy. Žáci třetích a čtvrtých ročníků se od zástupce firmy Skanska a.s., dozvěděli o historii firmy, o jejím působení ve světě a hlavně o jejím vztahu k životnímu prostředí. Tento vztah, kromě jiného zahrnuje vypořádání se s odpady. Stavitelství produkuje ze všech odvětví průmyslu odpadu nejvíce. Dále se firma také zabývá uhlíkovou stopou, kterou po sobě zanechává, což je z hlediska ekologie velice důležité, avšak v České Republice značně podceňované. Doufejme, že na žáky přednáška zapůsobila a ve svém budoucím zaměstnání a životě budou stavět i myslet zeleně. Přece jenom tu planetu máme jen jednu.

Úspěch v soutěži Active House Award - Future Kindergarten 2017

Žáci Jakub Marek a Martin Odehnal ze třídy 4.F reprezentovali školu a získali ocenění poroty ve vysokoškolské mezinárodní soutěži Active House Award, kterou každoročně vyhlašuje firma Velux. Cílem bylo stanovit nové standardy pro budoucí střediska předškolní péče o děti. Žáci navrhli mateřskou školku v oblasti přírodního parku Divoká Šárka u Nebušic. Díky nesplnění podmínky studia na vysoké škole musel být projekt hodnocen mimo soutěž, i přes to v něm porota viděla velké kvality a proto byl oceněn.

Beseda se zástupci Fakulty stavební ČVUT

Poslední týden před vánočními prázdninami zástupci Fakulty stavební ČVUT navštívili naši školu, aby žákům 3. ročníku představili možnosti dalšího studia. Informovali je o studijních oborech, praktických zkušenostech a o výhodách, proč si pro terciární vzdělávání vybrat právě Fakultu stavební ČVUT.

Jaký byl Den absolventů 2017

V sobotu 25.11.2017 se uskutečnil slavnostní Den absolventů, kterého se zúčastnili nejen absolventi školy všech věkových kategorií, ale také významní hosté: bývalý ředitel školy Ing. Stanislav Červený, zástupce pedagogického proděkana Fakulty stavební ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ph.D., vedoucí PR oddělení Fakulty stavební ČVUT Ing. Marie Gallová, předseda výboru ČKAIT Praha Ing. Ladislav Bukovský, personální ředitel společnosti Metrostav a.s. Mgr. Tomáš Zámečník, MBA, specialista útvaru personálního marketingu Metrostav a.s. Mgr. Markéta Purnochová, referent marketingu KB-Blok systém s.r.o. Ing. Jitka Peksová, referent technického oddělení KB-Blok systém s.r.o. Ing. Barbora Bláhová a generální ředitel Národního technického muzea Mgr. Karel Ksandr. Všichni zúčastnění si po úvodních proslovech prohlédli školu a poté se věnovali zábavě s hudbou a občerstvením. Den absolventů byl vhodnou příležitostí zavzpomínat na léta studií a potkat se se svými spolužáky a učiteli. Akce, která se protáhla až do pozdních nočních hodin, se konala v rámci oslav 180. výročí založení 1. české průmyslové školy. Poděkování patří zejména Magistrátu hl. m. Prahy a společnosti Metrostav a.s. za finanční podporu oslav, ale také našim žákům, učitelům a kuchařkám za skvělou přípravu a kapele za hudební kulisu. Děkujeme všem za návštěvu Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára.

ArcGIS licence pro výuku

Společnost Arcdata Praha s.r.o. poskytla naší škole, v rámci programu „ArcGIS for Schools Bundle“ celosvětové firmy Esri, licence systému GIS (Geografický informační systém) pro výuku. Licence obsahují plné verze softwaru ArcGIS, včetně celé řady rozšíření a nadstaveb, a množství licencí nám umožní ho instalovat na počítače ve všech specializovaných učebnách. Odborná data pro výuku budou získána také z dalších otevřených zdrojů, např. Geoportalpraha.cz, apod. Systém bude použit k výuce ve volitelném předmětu ITS ve 4. ročníku, kde se žáci seznámí s výběrem a vyhodnocováním dat, použitelných jako podklad pro stavební projekty a dokumentaci, např. inženýrské sítě, katastrální mapy a cenové mapy pozemků, ekologické zátěže území,… Dále se naučí vytvářet tematické mapy a zpracovávat jednoduché dotazy databázové a prostorové analýzy. Tyto znalosti mohou v budoucnosti použít např. v projekčních kancelářích, stavebních úřadech, ve státní správě, apod. Také je budou moci využít při dalším studiu na VŠ, kde se systémy GIS běžně vyučují v oborech stavebních, architektury, životního prostředí a krajinářství.

Schola Pragensis 2017

Od 23.11. do 25.11.2017 (čtvrtek, pátek 9 - 18 hodin, sobota 9 - 15 hodin) se naše škola zúčastní 22. ročníku prezentace pražských středních škol na výstavě Schola Pragensis 2017, která se uskuteční v Kongresovém centru Praha. Expozice zájemce seznámí s naší školou a zkušení pedagogové Vám budou poskytovat informace o škole a o přijímacím řízení. Číslo našeho stánku je 229.

Job shadowing

Ve dnech 30.10.- 2.11.2017 na naši školu přijela skupina švédských učitelů v rámci Erasmus+ programu job shadowing. První den se švédští kolegové dozvěděli o naší škole, systému vzdělávání v České republice, prohlédli si školu a odpoledne navštívili kostel Sv. Václava, který projektoval Josef Gočár. Další den absolvovali náslechy v hodinách anglického jazyka, stavitelství, konstrukčního cvičení, tělesné výchovy a biologie. Diskutovali nejen s vyučujícími ale i se žáky o výuce, jejich uplatnění a o postavení České republiky na mezinárodním trhu práce. Poslední den měli možnost navštívit stavbu Residence Vitality na Smíchově, kterou realizuje Metrostav a.s., s nímž má naše škola úzkou spolupráci. Na škole i v Praze se jim velice líbilo a těšíme se na další spolupráci.

Memorandum o spolupráci

Škola uzavřela memorandum o spolupráci se společností HC Sparta Praha a.s., která má za úkol prohloubit zájem žáků o sport a zajistit prezentaci školy na vybraných sportovních zápasech hraných v O2 Areně. Projekt "Sparta středním školám" se koná pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy.

Smlouva o spolupráci

Cílem smlouvy se společností Heluz cihlářský průmysl v.o.s. je zabezpečit rychlý přenos informací o nových výrobcích, systémových řešeních a stavebních technologií z výroby do výuky a podpořit činnost školy v rámci výukového procesu a mimoškolních aktivit.

Běh Reitknechtkou

Dne 10. října 2017 se uskutečnil 25. ročník běhu Reitknechtkou, kterého se zúčastnilo 51 chlapců, 39 dívek a také 2 učitelé. Výsledky: dívky 1. až 4. ročník (1. Bucková 1.E, 2. Cahynová 3.D, 3. Čermáková 2.C), hoši 1. a 2. ročník (1. Ullmann 2.C, 2. Krenek 1.D, 3. Ebert 1.G), hoši 3. a 4. ročník (1. Erben 4.A, 2. Poul 4.F, 3. Kobík 3.A).

Zájezd do Anglie

V září 2017 se skupina žáků, spolu se svými učiteli, vypravila na poznávací zájezd do jižní Anglie. Prohlédli jsme si stavby starověké, středověké, novověké až po ty postavené v době nedávné. Viděli jsme díla slavných architektů či stavitelů a na konkrétních stavbách jsme si ukazovali charakteristické prvky jednotlivých stavebních slohů a stavební materiály, z nichž stavby byly postaveny.

FOR ARCH 2017

Veletrh každoročně přináší prezentace novinek z mnoha oborů spojených se stavebnictvím, své zastoupení na veletrhu mají přední výrobci, dodavatelé, řemeslníci, ale také investoři, developeři a zástupci dalších oborů souvisejících se stavebnictvím. Celá škola navštívila 28. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2017 v pátek 22.9.2017.

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

V Brožíkově síni na Staroměstské radnici se dne 15.6.2017 uskutečnilo slavnostní předání maturitního vysvědčení. Všichni úspěšní absolventi jej obdrželi z rukou vedoucí oddělení regionáního školství Magistrátu hlavního města Prahy paní Bc. Jany Vlásenkové.

2. místo ve sportovní soutěži o pohár primátorky hl. m. Prahy

Škola získala významné ocenění ve sportu. V soutěži POPRASK o pohár primátorky hl. m. Prahy, ve školním roce 2016/2017, naše škola obsadila 2. místo – a to jak v kategorii chlapců, tak i v kategorii dívek. Historicky se jedná o osmé přední umístění naší školy v soutěži s 25 letou tradicí. Potvrzuje se tak, že škola poskytuje žákům nejen dobré podmínky ke studiu, ale také zázemí pro sport a mimoškolní činnost. Gratulujeme sportovcům, kteří školu vytrvale reprezentovali.

Soutěž o nejlepší projekt Porotherm

Dne 2. června 2017 odborníci z firmy Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. vyhodnotili školní kolo soutěže "O nejlepší projekt". 1. místo: Jakub Chvátal, 2. místo: Matouš Štancl, 3. místo: Jan Kotvas (všichni ze třídy 3.A, pod vedením Ing. Mrázkové) Žáci vítězných prací získávají finanční odměnu a postupují do celostátního kola.

Úspěch v soutěži Sollertia 2017

Tým žáků ze třídy 2.E ve složení: Denisa Hajdová, Natálie Kopáčková, Alexandra Kotršálová a Šimon Řezník reprezentoval školu a obhájil první místo v dovednostní soutěži Sollertia, kterou každoročně vyhlašuje Hlavní město Praha. Žáci navrhovali rodinný dům o 2 podlažích a navržený RD pak představili a vymodelovali pomocí stavebnice LEGO (model sestavili ve stanoveném limitu ve finálovém kole). Člen poroty pan Ing. arch. Josef Smola z katedry architektury Fakulty stavební ČVUT při obhajobě práce našich žáků pronesl: "Práce je na úrovni vysokoškolských bakalářských prací. Pokud by se jednalo o bakalářskou práci, měli byste velmi hezkou známku."

Exkurze: Rekonstrukce Národního muzea

V rámci intenzivní spolupráce se společností Metrostav a.s., jsme měli možnost prohlédnout si rekonstrukci historické budovy Národního muzea. Žáci 4. ročníku se dostali do prostor, kam veřejnost běžně nenahlédne, a se zájmem naslouchali odbornému výkladu v podání pracovníků Metrostavu. Od svého postavení nebyla budova Národního muzea významněji opravována. Poškodily ji i dva vojenské útoky v letech 1945 a 1968. Pokud by v brzké době nezačala obnova této výjimečné stavby, hrozilo by jí uzavření z bezpečnostních důvodů. Cílem náročné rekonstrukce je tak zachránit významnou národní kulturní památku a proměnit ji v moderní muzejní prostor. Zhotovitelem stavby je Sdružení M-P-I Národní muzeum (Metrostav a.s., Průmstav a.s., IMOS Brno a.s.). Více fotografií z exkurze najdete na naší facebookové stránce.

35. ročník Stavařské laťky

Dne 5.4.2017 se uskutečnil 35. ročník Stavařské laťky (školní sportovní soutěž ve skoku do výšky), které se zúčastnilo 32 žáků a 12 žákyň školy. Nejvýše skočili: Josef Pánek 1.C (160 cm), Pavel Skřivan 4.D (170 cm), Karla Brůhová 1.F (155 cm).

Celostátní matematická soutěž

Škola je jedním ze soutěžních středisek kde se dne 31.3.2017 uskutečnil 25. ročník Celostátní matematické soutěže žáků středních odborných škol. V kategorii prvních ročníků se stal úspěšným řešitelem Ondřej Tkáč ze třídy 1.A, který se umístil na krásném 23. místě z celkového počtu 310 soutěžících.

Rozpočtujeme s Callidou

Dne 30.3.2017 se na Stavební fakultě ČVUT konal 22. ročník soutěže Rozpočtujeme s Callidou. Letos se zúčastnilo 10 středních průmyslových škol stavebních z celé republiky. Soutěžící měli za úkol sestavit s použitím programu EuroCALC rozpočet, výkaz výměr a úpravu kalkulace některých cen základové desky, anglických dvorků podkladních vrstev podlah, vnitřních omítek a zateplení fasády rodinného domu. Další úlohou byl rozpočet náhrady původních omítek za nové sanační omítky renesančního domu v areálu Pražského hradu. 1. místo získali žáci naší školy Katka Pokorná a Vojtěch Tržický ze 4.B. Blahopřejeme!

Úspěch ve sportu

Tým chlapců David Kratochvíl (3.C), David Žaba (3.A) a Jindřich Mrzena (3.C) vyhrál 1. místo v krajském kole sportovní soutěže v silovém víceboji. Na 3. místě se umístil tým dívek Jana Zahradníčková (1.F), Karla Brůhová (1.F), Valentina Zemanová (2.C) a Veronika Švábová (3.F). Všichni se zúčastní celostátního kola v Karviné, kde budou reprezentovat nejen naši školu, ale i celou Prahu. Gratulujeme a budeme držet palce!

Celostátní soutěž v projektování

Ve dnech 22.3. až 24.3.2017 se žáci naší školy Kateřina Brodňanská a Stanislav Holub (oba ze třídy 4.C) zúčastnili 16. ročníku celostátní žákovské soutěže v projektování pozemní stavby v grafických programech. Soutěž tradičně pořádala Střední průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích a zúčastnilo se jí 52 žáků z 26 středních průmyslových škol stavebních nejen z ČR, ale i ze Slovenské republiky. Reprezentant naší školy Stanislav Holub se umístil na 10. místě. V žebříčku škol jsme obsadili 9. místo.

Středoškolská odborná činnost

V úterý 21.3.2017 proběhlo školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Žáci řešili a před porotou prezentovali a obhajovali různé technologické problémy ze stavebnictví, eventuálně návrhy nových stavebních objektů či jejich technických úprav. Do soutěže se přihlásilo pět prací, z nichž se na prvním místě umístila práce Matouše Štancla, žáka 3. ročníku, s tématem „Využití cihelného obrusu“, druhé místo obsadila práce autorské skupiny Tomáš Bajer, Tibor Čepička, Oksana Potorocha, žáků 1. ročníku, s tématem „Pozemní sluneční hodiny“. Tyto dvě práce postupují do krajského kola. Další práce se zabývaly např. „Gravitačním rozvodem srážkové vody“, „Návrhem rodinného domu“ a „Ověřováním lepených spojů betonu namáhaných smykem“. Všem soutěžícím přejeme mnoho úspěchů v další práci.

Maturitní ples

Ve středu 8.3.2017 se ve Velkém sále Paláce Lucerna uskutečnil 82. maturitní ples Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára. Na maturitním plese proběhla slavnostní imatrikulace žáků prvního ročníku a také tradiční šerpování maturantů.

Procházky za architekturou - DOX

V rámci volnočasových aktivit žáků jsme navštívili DOX - centrum současného umění v pražských Holešovicích. Program byl zaměřen na prezentaci příkladů modernizace a rekonstrukce historických industriálních budov a celkovou revitalizaci bezprostředního okolí. Workshop nabídl žákům také zamyšlení nad dostavbou imaginární tovární budovy. Naši žáci pracovali ve skupinkách jako skuteční architekti a designéři - museli vymyslet koncept, materiál, konstrukci, funkci, zdůvodnit navržený tvar dostavby a obhájit svoji vizi před "investory".

Finanční dar pro organizaci Člověk v tísni

V předvánočním období se zaměstnanci školy scházejí k přátelskému posezení a trošku i zamyšlení nad uplynulým rokem. Je to i příležitost pro naše bývalé kolegy, kteří už si užívají zaslouženého odpočinku, aby se setkali a zavzpomínali. Nedílnou součástí tohoto posezení bývá i předvánoční losování dárků, jehož výtěžek každoročně zasíláme na charitu. Několikrát jsem poslali finanční pomoc organizaci Klokánek v Praze 4, zakoupili kozu pro rodinu v Africe a letos jsme se částku 3700,- Kč rozhodli připsat na účet Člověk v tísni - konkrétně na projekt Postavme školu v Africe. Věříme, že i malý finanční dar přijde vhod a aspoň částečně podpoří dobrou věc.

Zájezd za památkami Vídně

16. prosince se 80 žáků, zejména z prvního a druhého ročníku, vydalo do předvánoční Vídně. Nabitý program zahájili vyhlídkovou jízdou po Vídni, pak už následoval pěší výšlap po městě. Průvodkyně nám ukázaly nejvýznamnější památky vnitřního města, jako jsou Hofburg, pomník Marie Terezie, radnice, katedrálu sv. Štěpána. Procházka skončila u slavné galerie Albertinum, kde byla objednána návštěva výstavy nazvané Od Moneta k Picassovi a Cesty pointilismu. Žáci mohli obdivovat díla Seurata, Signaca, van Gogha nebo Matisse. Nemyslelo se ale jen na památky. Při procházce si mohli žáci užít vánoční atmosféru Vídně na trhu či si mohli nakoupit dárečky v jedné z mnoha vídeňských nákupních galeriích při zpáteční cestě. Během dlouhé jízdy autobusem si žáci 1. ročníků mohli krátit cestu soutěžní hrou z české historie s názvem "O poklad Anežky České". Vítězkou se stala Eliška Havlová ze třídy 1.E.

The Action New Generation

12. prosince 2016 se žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili multimediálního divadelního představení The Action New Generation, které se konalo v Kongresovém centru Praha a jehož cílem je prevence rizikového chování v silniční dopravě, zejména ve vazbě na předchozí návštěvu diskoték a nočních klubů. Ojedinělost projektu spočívá v tom, že používá moderní komunikační prostředky srozumitelné mladým lidem, jejichž pomocí diváka vtahuje do příběhu a emocí, které se odehrávají nejen v průběhu dopravní nehody, ale i po ní. Seznamuje s možnými dopady v podobě trvalého zdravotního postižení, které mohou provázet účastníky dopravní nehody po zbytek jejich života. Nesnaží se poučovat o tom, jak se má účastník silničního provozu chovat. Účinkující neurčují divákům pravidla chování. Závěr si vytváří každý sám. Multimediální show nabídla žákům i vyučujícím silný emotivní prožitek, seznámila diváky s reálnými příběhy hasičů, záchranářů, policistů, obětí dopravních nehod i osob v jejich okolí.

ArchiCAD ve výuce

Na SPŠ stavební Josefa Gočára, ve spolupráci se SPŠ stavební České Budějovice a společností Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA), se dne 8.11.2016 uskutečnilo další setkání učitelů grafického programu ArchiCAD. Odborníci z průmyslových škol stavebních z České republiky se v naší škole zúčastnili semináře, který nejen rekapituloval principy BIM v podání ArchiCADu a informoval o novinkách ve verzi 20, ale zaměřil se zejména na zodpovězení konkrétních technických otázek - např. kolektivní práce v prostředí Teamwork, doplněk TZB modelář, možnost energetického hodnocení budov, změny v Artlantisu a další. Účastníci setkání si vyměnili zkušenosti z výuky ArchiCADu na školách a společně se zástupci společnosti CEGRA se dohodli na další formě vzájemné podpory.

Škola je vítězem prestižní ankety Střední Roku 2016

Projektový manažer Asociace Studentů a Absolventů ČR Jan Minařík a ředitelka McPartners s.r.o. Ing. Ivana Malivojevic´ Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára předali titul za 1. místo v hlavním městě Praha v prestižní anketě Střední Roku 2016. Škola titul získala na základě hlasování, které je průzkumem mezi studenty a absolventy středních škol v České republice, jak se jim na jejich škole studuje nebo studovalo. Ankety se zúčastnilo celkem 126 pražských středních škol.

Akreditované konzultační středisko ArchiCAD a Artlantis

Škola se i pro rok 2016 stala akreditovaným konzultačním střediskem BIM softwarových nástrojů ArchiCAD a Artlantis. Akreditaci škola získala od společnosti Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA).

Novinky - co je nového?

Odměna za vysvědčení

Žáci, kteří v 1. pololetí prospěli s vyznamenáním, obdrželi finanční odměnu 1000 Kč. SRPŠ odměnami pravidelně podporuje žáky s výborným prospěchem.

Přednáška: Oblasti využití BIM

Ve škole se dne 30.1.2018 uskutečnila přednáška na téma: "Oblasti využití BIM", kterou pro naše žáky uspořádala společnost Skanska a.s.

Zelené stavění se Skanskou

Během prosince a ledna se v aule naší školy uskutečnily přednášky na téma "Zelené stavění", které vedl Ing. Karel Fronk, člen představenstva České rady pro šetrné budovy.

achiv novinek

Kalendář školního roku

Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2016/2017
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2016/2017
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2016/2017
Uzavření školního roku 2016/2017
7:30 Zahájení školního roku 2017/2018
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
17:30 Třídní schůzky 1. ročníku
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Praktická maturitní zkouška z POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Praktická maturitní zkouška z STK, OPS - podzimní termín
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2016/2017
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2016/2017
Adaptační soustředění třídy 1.B
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
FOR ARCH 2017 - celá škola
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Státní svátek
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.G
Adaptační soustředění třídy 1.G
Adaptační soustředění třídy 1.G
13:00 Běh Reiknechtkou 25. ročník
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
17:00 Den otevřených dveří I.
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Státní svátek
Schola Pragensis 2017
Schola Pragensis 2017
Schola Pragensis 2017
9:00 - 15:00 Den otevřených dveří - Den stavitelství a architektury
17:00 Den otevřených dveří II.
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
17:00 Den otevřených dveří III.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2018
17:00 Den otevřených dveří IV.
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
19:00 Maturitní ples školy (č. 83) v Lucerně
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl (nejpozději do 31.3.2018)
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
10:05 Schůzka žákovských samospráv s vedením školy a školskou radou
Velikonoční prázdniny
Velikonoční prázdniny
Velikonoční pondělí
36. ročník Stavařské laťky
Písemná maturitní práce z CJL, ANJ
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
Architektura Prahy (soutěž 3. ročníku)
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.C, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.C, 4.E a 4.F
12:30 Studentský Majáles
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.C, 4.E a 4.F s datem 30. dubna 2018
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.C, 4.E a 4.F
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Státní svátek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.C, 4.E
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Praktická maturitní zkouška z OPS, STK tříd 4.C, 4.E
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.C, 4.E
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.C, 4.E
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahájení výuky 1., 2. a 3. ročníků po soustředěné odborné praxi
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
Vodácký kurz pro žáky 3. ročníku
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence 1., 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Opravné a dodatečné zkoušky žáků 4. ročníku
Sportovní den 3. ročníku
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Sportovní den 2. ročníku
Exkurze 1. a 3. ročníku
Sportovní den 1. ročníku
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení s datem 29. června 2018
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Hlavní prázdniny žáků
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2017/2018
Hlavní prázdniny žáků
Hlavní prázdniny žáků
Uzavření školního roku 2017/2018
Zahájení školního roku 2018/2019