Theme 03

Tradice a zkušenosti

185 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 02

Přijímací řízení

Ve školním roce 2023/2024 otevřeme 6 tříd 1. ročníku. Uchazeči mohou vybírat ze tří školních vzdělávacích programů.

více info Theme 02

Historie školy a pražského průmyslového školství


Nejstarší budova české průmyslové školy v Platnéřské ulici


Budova průmyslové školy v Praze v Betlémské ulici


Budova průmyslové školy stavební ve Zborovské ulici

Škola má dlouholetou tradici. Působila v několika pražských budovách jako jedno z odděleních průmyslového školství založeného v roce 1837 v areálu na Starém Městě. Od roku 1890 do roku 1945 sídlila v Betlémské ulicí spolu s oddělením chemickým a strojírenským. V roce 1945 dostala škola s názvem „Státní průmyslová škola stavební v Praze“ vlastní budovu ve Zborovské ulici v Praze 5. Když někdo řekl: „Studoval jsem stavební průmyslovku ve Zborovské“, většina stavařů věděla, o jakou školu se jedná. V září 1993 se škola přestěhovala do nové budovy v Praze 4 na Pankráci v ulici Družstevní ochoz. Od té doby nese čestný titul po slavném a významném architektovi Josefu Gočárovi, který maturoval v roce 1902 na tehdy „Vyšší státní průmyslové škole v Praze – oddělení stavařské“.

Škola vychovala řadu odborníků, kteří se úspěšně uplatnili ve stavebnictví. Má mezi stavařskou veřejností dobrý zvuk a je zárukou dobře připraveného absolventa. Za celou historii pražského průmyslového školství se vyskytovalo mnoho významných jmen jak v řadách pedagogů, tak v seznamu studentů – vyjmenujeme některé učitele a absolventy:
Mikoláš Aleš – asistent kreslení 1873 – 1874 (kreslíř a malíř v pravém slova smyslu národní – autor lunet Národního divadla)
Hugo Ullik – asistent kreslení 1870 – 1873 (romantický ilustrátor)
Otakar Kubín (Coubine Othon) – asistent kreslení 1910 – 1912. (malíř tvořící dlouhá léta ve Francii)
Antonín Engel – profesor stavitelských předmětů 1912 – 1921 (architekt – např. vodárna v Podolí)
Josef Niklas – profesor stavitelských předmětů 1863 – 1866 (architekt – Novoměstské divadlo, dřevěná stavba z let 1858 – 1985)
Oldřich Starý – profesor stavitelských předmětů 1919 asi do roku 1945 (architekt, profesor a děkan ČVUT)
Otakar Schmidt – profesor stavitelských předmětů 1927 asi do roku 1950 (profesor ČVUT)
Josef Gočár – maturoval na Státní průmyslové škole v Praze v roce 1902 (významný architekt 1. poloviny 20. století)
Bohumil Hübschmann – maturoval v roce 1896 (významný architekt 1. poloviny 20. století)
Jaromír Krejcar – maturoval v roce 1916 (významný architekt 1. poloviny 20. století)
Jindřich Krise – maturoval v roce 1927 (profesor ČVUT – architekt urbanista)
Pavel Štěpán – maturoval v roce 1974 (prezident Českého svazu stavebních inženýrů – projektant významných staveb)
Karel Ksandr – maturoval v roce 1983 (generální ředitel Národního technického muzea v Praze pod které patří Centrum stavitelského dědictví Plasy, autor výzkumných projektů, výstav a scénářů dokumentárních filmů)

Josef Gočár (1880-1945)

Josef Gočár patřil k nejnadanějším a nejproduktivnějším architektům první poloviny 20. století. Byl nejvýznamnějším žákem Jana Kotěry. V roce 1911 založil spolu s Pavlem Janákem Skupinu výtvarných umění, v roce 1912 Pražské umělecké dílny. Josef Gočár byl nejosobitějším představitelem naší architektury první poloviny 20. století. Jeho díla vynikají vysokou výtvarnou úrovní, jemným cítěním proporcí a dokonalým řešením půdorysů. Jako architekt urbanista sloučil ve svých návrzích velké celky s logickými zásadami a uvedl v soulad sídlištní systém s krajinným útvarem. Velkou část svého tvůrčího úsilí věnoval Hradci Králové. Jeho stavby daly tomuto městu moderní tvářnost. Postupně vznikly originálně projektované stavby, například v roce 1923 – 1926 gymnázium, v letech 1926 – 1928 obecné a mesiánské školy, v letech 1927 – 1932 budova ředitelství státních drah. Navrhl úpravu okolí hradeckého nádraží, řešil budování města na principu satelitních sídlišť rozmístěných kolem starého města. Ve svém projektu z roku 1927 a 1928 neopomíjel ani otázku komunikací, když navrhl okružní třídu, která měla zabránit dopravnímu přesycení starého města. Celkovým regulačním plánem Hradce Králové ukončil Josef Gočár urbanistickou práci v tomto městě. Byl to tehdy ojedinělý příklad v československé stavbě měst, kdy se z větší části podařilo prosadit původní koncepci. Gočárovou nejtypičtější stavbou v Praze je kubistický dům U černé Matky Boží v Celetné ulici a budova bývalé Banky československých legií na Poříčí. V letech 1928 – 1932 byl Josef Gočár rektorem pražské Akademie výtvarných umění. V roce 1926 obdržel řád francouzské Čestné legie a byl dopisujícím členem Královského ústavu britských architektů v Londýně.

Stavba Josefa Gočára - Legiobanka


Legiobanka - bankovní hala s trojlistou klenbou

Oko pozorného chodce kráčejícího po pražském Poříčí nemůže pominout monumentální fasádu domu šikmo proti Bílé labuti, jakoby poskládanou z válečků, kostiček a mostků dětské stavebnice. Upoutá ho také neobyčejně bohatá sochařská výzdoba průčelí, znázorňující bojové scény mužů v civilu i v rozmanitých uniformách. Je to Banka československých legií, druhá nejvýznamnější pražská stavba Josefa Gočára. Dům U Černé Matky boží v Celetné ulici byl tou první a v české architektuře znamenal vykročení klasického kubizmu. Legiobanka odstartovala jeho variantu, nesoucí název rondokubizmus neboli kubizmus obloučkový, někdy také příznačně „styl Legiobanky". Dům U Černé Matky boží stavěl Gočár ještě za Rakouska (1911-1912), Legiobanku po deseti letech (1921-1923) ve zcela nové situaci. Měli jsme Československou republiku a ta se brzy po svém vzniku politicky konsolidovala, získávala mezinárodní renomé a vstupovala do období hospodářské konjunktury. Architekti uplatnili ctižádost vtělit tyto skutečnosti do tvaru i vzhledu svých staveb. Někteří z nich (a Gočár především) opustili strohost kubizmu, a aniž opominuli jeho podněty, podřídili se monumentalitě doby. Pro Banku československých legií je příznačné, že už svým názvem reagovala na vznikající legendu vyjadřující zásadní přínos, který měly naše dobrovolnické sbory v Rusku, ve Francii a v Itálii pro prosazení myšlenky našeho samostatného státu u západních spojenců. Podobným názorovým posunem jako Gočár prošla také druhá nejvýznamnější osobnost české architektury této doby Pavel Janák, budující téměř současně s Gočárovou Legiobankou dnešní palác Adria na rohu Jungmannovy ulice a Národní třídy. Už v roce 1918 napsal: „Kdysi bylo nutno architekturu proti jhu účelu obrániti. Nyní naopak dospěli jsme, že zařazujeme účel v řadu architektury. Hmota je totožná s půdou - vlastí, nad níž vyrůstá kmen - národní život a duch, který z této řady totožnosti vychází a vrací se do ní. "Fasáda Gočárovy Legiobanky postrádá strohost a jednoduchost. Je horizontálně členěna nepřerušeným sochařským viysem, který stejně jako čtyři mohutní kamenní hrdinové pod ním pochází z dílny Jana Štursy a Gočárova „dvorního" sochaře, jedné z nejvýznamnějších osobnost! našeho výtvarného umění ve 20. století, Otty Guttfreunda. Sled obrazů na vlysu předvádí putování muže odcházejícího od rodiny do boje za vlast. Mansarda je oddělena od čtyř pater pod ní masivní hlavní římsou. Ta jsou pojednána jako sklad hnědožlutých oblouků, kroužků a válců oddělujícíchokna, připomínající kubistické cítění autorovo. (Možná vás napadne náhodná jazyková podobnost názvu Legiobanky s pojmenováním stavebnice Lego.) Fakt, že budova slouží doposud původnímu účelu, nám dovoluje opatrně vstoupit do prostoru honosné dvorany. Rostislav Švácha o něm praví, že se „v jeho zastřešení spojilo známé wagnerovské schéma s perretovskou konstrukční vynalézavostí". Do oblouků vyklenuté zastřešení, s ním kontrastující pravoúhlé členěni podlahy a výzdoba sloupů kroužky a výsečemi charakterizuje ornamentalistiku stylu po právu zvaném „národní". Nestyďte se, že nepřinášíte bohatý vklad, a vstupte.

Kalendář školního roku

Změna začátku vyučování
12:30 Studentský Majáles ?
Sebehodnocení členů předmětových komisí
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2022/2023
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2022/2023
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2022/2023
Uzavření školního roku 2022/2023
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
7:30 Zahájení školního roku 2023/2024
Školení BOZ žáků 2. a 3.ročníků před nástupem do výuky praxe
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Praktická maturitní zkouška POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.B
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.B
Praktická maturitní zkouška STK - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2022/2023
Adaptační soustředění třídy 1.C
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2022/2023
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
FOR ARCH 2023
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Státní svátek
Ředitelské volno
13:00 Běh Reitknechtkou 30. ročník
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
Státní svátek
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
17:00 Den otevřených dveří I.
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
Státní svátek
Schola Pragensis 2023
Schola Pragensis 2023
Schola Pragensis 2023
17:00 Den otevřených dveří II.
Šachový turnaj
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
17:00 Den otevřených dveří III.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2024
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
19:00 Maturitní ples školy (č. 87) v Lucerně
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
Písemná maturitní práce z CJL (termín bude upřesněn)
Písemná maturitní práce z ANJ (termín bude upřesněn)
40. ročník Stavařské laťky
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
Soutěž 3. ročníku: Architektura Prahy
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 30. dubna 2023
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.B, 4.C
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Výkazy P1d-01
Tisk vysvědčení a předložení k podpisu řediteli školy
Kontrola úplnosti a správnosti pedagogické dokumentace
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Jmenování členů maturitních komisí, zadavatelů a hodnotitelů (nejpozději do 30.6.2022)
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Přechod na nový školní rok v Bakalářích
Uzavření školního roku 2023/2024
Zahájení školního roku 2024/2025